1. 
   

  2. horizontal rule

   歡迎訪問本站。

   李白 杜甫 白居易 武則天 柳永

   李清照

   李清照

   李清照(1084-約1151):南宋女詞人。號易安居士,齊州章丘(今屬山東)人。李清照父李格非為當時著名學者,李清照夫趙明誠為金石考據家。

   李清照早期生活優裕,與明誠共同致力于書畫金石的搜集整理。金兵入據中原,李清照流寓南方,明誠病死,境遇孤苦。

   李清照所作詞,前期多寫其悠閑生活,后期多悲嘆身世,情調感傷,有的也流露出對中原的懷念。形式上善用白描手法,自辟途徑,語言清麗。

   李清照論詞強調協律,崇尚典雅、情致,提出詞“別是一家”之說,反對以作詩文之法作詞。李清照能詩,留存不多,部分篇章感時詠史,情辭慷慨,與其詞風不同。有《易安居士文集》、《易安詞》,已散佚。后人有《漱玉詞》輯本。今人有《李清照集校注》。(《辭海》1989年版)

   男中李后主,女中李清照,極是當行本色。前此太白,故稱詞家三李。(沈去矜)

   李清照以一婦人,而詞格乃抗軼周柳,雖篇帙無多,固不能不寶而存之,為詞家一大宗矣。(《四庫提要》)

   李清照作重陽《醉花陰》詞,函致趙明誠云云。明誠自愧勿如。乃忘寢食,三日夜得十五闋,雜李清照作以示陸德夫。德夫玩之再三曰:“只有‘莫道不銷魂’三句絕佳。”正李清照作也。(《詞苑叢談》)

   李清照詞,獨辟門徑,居然可觀,其源自淮海、大晟,而鑄語則多生造,婦人有此,可謂奇矣。(《白雨齋詞話》)

   李清照佳句,如《一剪梅》起七字云:“紅藕香殘玉簟秋”,精秀特絕,真不食人間煙火者。(同上書)

   如夢令 如夢令 點絳唇 點絳唇 浣溪沙 浣溪沙 浣溪沙 浣溪沙 浣溪沙 菩薩蠻 菩薩蠻 訴衷情 好事近 清平樂 憶秦娥 攤破浣溪沙 攤破浣溪沙 添字采桑子 武陵春 醉花陰 南歌子 怨王孫 鷓鴣天 鷓鴣天 玉樓春 小重山 一剪梅 臨江仙 臨江仙 蝶戀花 蝶戀花 蝶戀花 漁家傲 漁家傲 殢人嬌 行香子 行香子 孤雁兒 滿庭芳 滿庭芳 鳳凰臺上憶吹簫 聲聲慢 慶清朝慢 念奴嬌 永遇樂 多麗 長壽樂 減字木蘭花 瑞鷓鴣

   相關閱讀:宋代詞人 宋詞英譯 宋詞欣賞 全宋詞-李清照

   李清照愛情故事 李清照-長壽樂

   陸游 論語注疏

   禮儀

   感謝您訪問本站。

   李宗瑞电影